Kantor

Oferujemy wymianę i zakup walut online po kursach międzybankowych lub notowaniach forexa na minimalnym rzeczywistym spread.

Udostępniamy notowania ONLINE, na których się opieramy.

Dodatkowe usługi:

  • wymiany par GBP/EURO  EURO/GBP
  • money transfer
  • skup marek niemieckich DM w dużych ilościach i dobrych kursach

Zleceniobiorca świadczy usługi wymiany walut on-line oraz wymiany walut fizycznych na podstawie koncesji NBP nr zaświadczenia 14123/2016 o wpisie do rejestru działalności kantorowej wyłącznie na podstawie przepisów prawnych, tj.: (OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU TYLKO USŁUGI ONLINE )

  1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.)
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)
  3. Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 r. nr 141 poz. 1178 ze zm.)
  4. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku (Dz. U. 2010r nr 46 poz.276 zm)
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 nr 220 poz.1447 zm)

Zlecenia będą składane w formie pisemnej (email) lub ustnej (telefonicznie) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Przyjęcie zlecenia do realizacji wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę w formie pisemnej (email) lub ustnie (telefonicznie)

Wszystkie zawarte transakcje są rejestrowane. Transakcje powyżej 15.000,00 Euro są zgłaszane do GIIF.

Zleceniodawca deklaruje, że środki finansowe na zakup lub sprzedaż dewiz pochodzą z legalnego źródła finansowania oraz są jego własnością i dysponuje nimi tylko i wyłączne w sposób legalny.
Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za źródło pochodzenia i wykorzystania środków finansowych przez Zleceniodawcę. Umowa współpracy obejmuje wyłącznie jednostronną wymianę walut i przekazanie środków w sposób wskazany przez Zleceniodawcę: gotówkowo lub przelewem na wskazane w zleceniu konto bankowe.

Kwota zakupionych lub sprzedanych dewiz zostanie przekazana Zleceniodawcy gotówkowo w kasie kantoru lub przekazana na wskazane pisemnie konto Zleceniodawcy:

Niniejsza umowa ma charakter ramowy, kwestie szczegółowe zostaną uregulowane odrębnie, pod warunkiem mieszczenia się w ramach przepisów ustaw Polski I Unii Europejskiej.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za środki finansowe, które zostaną zajęte lub zablokowane na kontach bankowych przez organy skarbowe (skarbowy /celny / GIF / KRS) lub śledcze (Policja / ABW /CBŚ / CBA SG) Kwestie zwrotów regulują odpowiedzialność za środki finansowe, dochodzenie prawa własności i zachowania porządku prawnego należy do zleceniodawcy.

office@silu-chemistry.com

www.silu-chemistry.com

+48 531 330 031

Signal / WhatsApp / Telegram : +48 531 330 031

Wickr ME: ulis77

monkeys

Obsługa w języku polskim, angielskim i niemieckim