Bezpieczeństwo

Zachowujemy wysoki standard bezpieczeństwa i weryfikacje podmiotów uprawnionych do obrotu substancjami wymagającej ścisłej rejestracji.

Legalizacja działań i podstawy prawne upoważniające do handlu substancjami zastrzeżonymi i wrażliwymi jest ściśle rejestrowany i kontrolowany.

Podlegamy licencjonowanej rejestracji która upoważnia nas do operowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE.

Rejestry własne, certyfikaty i koncesje udostępniamy przed zarejestrowaniem transakcji na życzenie klienta.

 • Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 05.73.645) z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86), z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 04. 280. 2771)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)
 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

Ustawa o praniu pieniędzy

Chemikalia

https://echa.europa.eu/pl/support/dossier-submission-tools/reach-it

https://www.gif.gov.pl/

https://www.knf.gov.pl/index.html

Lookchem

office@silu-chemistry.com

www.silu-chemistry.com

+48 531 330 031

Signal / WhatsApp / Telegram : +48 531 330 031

Wickr ME: ulis77

monkeys

Obsługa w języku polskim, angielskim i niemieckim